Phụ nữ sẽ rớt hết nước mắt, đau xé tâm can khi xem hết bộ ảnh gia đình tan vỡ này, càng kéo càng thấu hiểu tại sao ‘đàn ông là kẻ xây nhà’…

“Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai thì đó là một phước lành”. Gia đình hai tiếng thiêng

Xem thêm